Loading...
 

Selected Publications

For a full list of publications in chronological order, please refer to Publications.

Conference papers

 • [SIGCOMM] Junxian Shen, Han Zhang, Yang Xiang, Xingang Shi, Xinrui Li, Yunxi Shen, Zijian Zhang, Yongxiang Wu, Xia Yin, Jilong Wang, Mingwei Xu, Yahui Li, Jiping Yin, Jianchang Song, Zhuofeng Li, Runjie Nie. "Network-Centric Distributed Tracing with DeepFlow: Troubleshooting Your Microservices in Zero Code." SIGCOMM 2023.
 • [SIGCOMM] Yiran Lei, Liangcheng Yu, Vincent Liu, Mingwei Xu. "PrintQueue: Performance Diagnosis via Queue Measurement in the Data Plane" In Proc. of ACM SIGCOMM 2022.
 • [SIGCOMM] Zili Meng, Yaning Guo, Chen Sun, Bo Wang, Justine Sherry, Hongqiang Harry Liu, Mingwei Xu. "Achieving Consistent Low Latency for Wireless Real-Time Communications with the Shortest Control Loop" In Proc. of ACM SIGCOMM 2022.
 • [SIGCOMM] Yu Zhou, Chen Sun, Hongqiang Harry Liu, Rui Miao, Shi Bai, Bo Li, Zhilong Zheng, Lingjun Zhu, Zhen Shen, Yongqing Xi, Pengcheng Zhang, Dennis Cai, Ming Zhang, Mingwei Xu. "Flow Event Telemetry on Programmable Data Plane" In Proc. of ACM SIGCOMM 2020.
 • [SIGCOMM] Zili Meng, Minhu Wang, Jiasong Bai, Mingwei Xu, Hongzi Mao, Hongxin Hu. "Interpreting Deep Learning-Based Networking Systems." In Proc. of ACM SIGCOMM 2020.
 • [NSDI] Zili Meng, Tingfeng Wang, Yixin Shen, Bo Wang, Mingwei Xu, Rui Han, Honghao Liu, Venkat Arun, Hongxin Hu, Xue Wei. "Enabling High Quality Real-Time Communications with Adaptive Frame-Rate." In Proc. of USENIX NSDI 2023.
 • [NSDI] Guanyu Li, Menghao Zhang, Cheng Guo, Han Bao, Mingwei Xu, Hongxin Hu, Fenghua Li. "IMap: Fast and Scalable In-Network Scanning with Programmable Switches." In Proc. of USENIX NSDI 2022
 • [USENIX Security] Yutao Dong, Qing Li, Kaidong Wu, Ruoyu Li, Dan Zhao, Gareth Tyson, Junkun Peng, Yong Jiang, Shutao Xia, Mingwei Xu. "HorusEye: A Realtime IoT Malicious Traffic Detection Framework using Programmable Switches." USENIX Security 2023.
 • [USENIX Security] Renjie Xie, Jiahao Cao, Enhuan Dong, Mingwei Xu, Kun Sun, Qi Li, Licheng Shen, Menghao Zhang. "Rosetta: Enabling Robust TLS Encrypted Traffic Classification in Diverse Network Environments with TCP-Aware Traffic Augmentation." USENIX Security 2023.
 • [USENIX Security] Jiahao Cao, Qi Li, Renjie Xie, Kun Sun, Guofei Gu, Mingwei Xu, and Yuan Yang. "The crosspath attack: Disrupting the SDN control channel via shared links." In 28th USENIX Security Symposium (USENIX Security) 2019.
 • [Oakland] Xinhao Deng, Qilei Yin, Zhuotao Liu, Xiyuan Zhao, Qi Li, Mingwei Xu, Ke Xu, Jianping Wu. "Robust Multi-tab Website Fingerprinting Attacks in the Wild." IEEE S&P 2023.
 • [CCS] Junxian Shen, Han Zhang, Yantao Geng, Jiawei Li, Jilong Wang, Mingwei Xu. "Gringotts: Fast and Accurate Internal Denial-of-Wallet Detection for Serverless Computing" In Proc. of ACM CCS 2022.
 • [CCS] Jiaming Mu, Binghui Wang, Qi Li, Kun Sun, Mingwei Xu, and Zhuotao Liu. "A Hard Label Black-box Adversarial Attack Against Graph Neural Networks." In Proc. of ACM CCS 2021.
 • [SIGMETRICS] Minhu Wang, Mingwei Xu, and Jianping Wu. "Understanding I/O Direct Cache Access Performance for End Host Networking." In. Proc. of ACM SIGMETRICS 2022.
 • [INFOCOM] Lie Lu, Qing Li, Dan Zhao, Yuan Yang, Zeyu Luan, Jianer Zhou, Yong Jiang, Mingwei Xu. "Hawkeye: A Dynamic and Stateless Multicast Mechanism with Deep Reinforcement Learning." INFOCOM 2023.
 • [INFOCOM] Shicheng Wang, Menghao Zhang, Guanyu Li, Chang Liu, Ying Liu, Xuya Jia, Mingwei Xu. "Making Multi-String Pattern Matching Scalable and Cost-Efficient with Programmable Switching ASICs." In Proc. of IEEE INFOCOM 2021.
 • [INFOCOM] Chenyi Liu, Mingwei Xu, Yuan Yang, Nan Geng. "DRL-OR: Deep Reinforcement Learning-based Online Routing for Multi-type Service Requirements." In Proc. of IEEE INFOCOM 2021.
 • [INFOCOM] Gengbiao Shen, Qing Li, Shuo Ai, Yong Jiang, Mingwei Xu, and Xuya Jia. "How powerful switches should be deployed: A precise estimation based on queuing theory." In Proc. of IEEE INFOCOM 2019.
 • [INFOCOM] Yuan Yang, Dan Wang, Dawei Pan, and Mingwei Xu. “Wind Blows, Traffic Flows: Green Internet Routing under Renewable Energy,” In Proc. of IEEE INFOCOM 2016.
 • [INFOCOM] Shu Yang, Mingwei Xu, Dan Wang, Gautier Bayzelon, and Jianping Wu. "Scalable forwarding tables for supporting flexible policies in enterprise networks." In Proc. of IEEE INFOCOM 2014.
 • [INFOCOM] Mingwei Xu and Jianping Wu. An Extension to Concurrent TTCN. In Proc. of IEEE INFOCOM 1998.
 • [WWW] Jia Zhang, Enhuan Dong, Zili Meng, Yuan Yang, Mingwei Xu, Sijie Yang, Miao Zhang, Yang Yue. "WiseTrans: Adaptive Transport Protocol Selection for Mobile Web Service." In Proc. of The Web Conference (WWW) 2021.
 • [MM] Zili Meng, Jing Chen, Yaning Guo, Chen Sun, Hongxin Hu, and Mingwei Xu. "PiTree: Practical Implementation of ABR Algorithms Using Decision Trees." In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM) 2019.
 • [NDSS] Hai Huang, Jiaming Mu, Neil Zhenqiang Gong, Qi Li, Bin Liu, and Mingwei Xu. "Data Poisoning Attacks to Deep Learning Based Recommender Systems" In Proc. of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS) 2021.
 • [NDSS] Jiahao Cao, Renjie Xie, Kun Sun, Qi Li, Guofei Gu, and Mingwei Xu. "When Match Fields Do Not Need to Match: Buffered Packets Hijacking in SDN." In Proc. of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS) 2020.
 • [NDSS] Menghao Zhang, Guanyu Li, Shicheng Wang, Chang Liu, Ang Chen, Hongxin Hu, Guofei Gu, Qi Li, Mingwei Xu, and Jianping Wu. "Poseidon: Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches." In Proc. of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS) 2020.
 • [CoNEXT] Yu Zhou, Dai Zhang, Chen Sun, Jiamin Cao, Yangyang Wang, Mingwei Xu, Jianping Wu. "Newton: Intent-Based Network Traffic Monitoring." In Proc. of the 16th International Conference on Emerging Networking Experiments And Technologies (CoNEXT) 2020.
 • [CoNEXT] Yu Zhou, Zhaowei Xi, Dai Zhang, Yangyang Wang, Jinqiu Wang, Mingwei Xu, and Jianping Wu. "HyperTester: high-performance network testing driven by programmable switches." In Proc. of the 15th International Conference on Emerging Networking Experiments And Technologies (CoNEXT) 2019.
 • [CoNEXT] Yu Cao, Mingwei Xu, Xiaoming Fu and Enhuan Dong. Explicit Multipath Congestion Control for Data Center Networks. In Proc. of the 9th International Conference on Emerging Networking Experiments And Technologies (CoNEXT) 2013.
 • [ICNP] Ruihao Wang, Yunsenxiao Lin, Andong Chen, Yangyang Wang, Mingwei Xu, Pingping Chen, Bowen Liu, Yongfeng Ni, Shaowen Zheng, Kehan Yao. "SD-INT: Towards Lightweight Network-Wide Passive INT in the Self-Driving Way." ICNP 2023.
 • [ICNP] Yiran Lei, Yu Zhou, Yunsenxiao Lin, Mingwei Xu, Yangyang Wang. "DOVE: Diagnosis-driven SLO Violation Detection" To appear at the 29th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2021.
 • [ICNP] Jiamin Cao, Yu Zhou, Ying Liu, Mingwei Xu, Yongkai Zhou. "TurboNet: Faithfully Emulating Networks with Programmable Switches" In Proc. of the 28th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2020.
 • [ICNP] Nan Geng, Tian Lan, Vaneet Aggarwal, Yuan Yang, Mingwei Xu. "A Multi-agent Reinforcement Learning Perspective on Distributed Traffic Engineering" In Proc. of the 28th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2020.
 • [ICNP] Shuhe Wang, Chen Sun, Zili Meng, Minhu Wang, Jiamin Cao, Mingwei Xu, Jun Bi, Qun Huang, Masoud Moshref, Tong Yang, Hongxin Hu, Gong Zhang. "Martini: Bridging the Gap between Network Measurement and Control Using Switching ASICs" In Proc. of the 28th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2020.
 • [ICNP] Yuan Yang, Dan Wang, Mingwei Xu, Suogang Li, “Hop-by-hop Computing for Green Internet Routing”, In Proc. of the 21st IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2013.
 • [ICNP] Yu Cao, Mingwei Xu, Xiaoming Fu. Delay-based Congestion Control for Multipath TCP, In Proc. of the 20th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2012.
 • [ICNP] Dan Li, Mingwei Xu, Hongze Zhao, Xiaoming Fu. Building Mega Data Centers From Heterogeneous Containers, In Proc. of the 19th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) 2011.
 • [ICDCS] Hao Chen, Yuan Yang, Mingwei Xu, Yuxuan Zhang, Chenyi Liu. "Neurotrie: Deep Reinforcement Learning-based Fast Software IPv6 Lookup." ICDCS 2022.
 • [ICME] Mu Wang, Shuai Peng, Xingyan Chen, Yu Zhao, Mingwei Xu, Changqiao Xu. "CoLive: An Edge-Assisted Online Learning Framework for Viewport Prediction in 360° Live Streaming." ICME 2022.

Journal papers

 • [JSAC] Yuan Yang, Mingwei Xu, Dan Wang, Yu Wang. “Towards Energy-Efficient Routing in Satellite Networks,” IEEE Journal on Selected Areas in Communications (JSAC), vol. 34(12), 2016, pp. 3869-3866.
 • [JSAC] Changlin Jiang, Dan Li, Mingwei Xu. LTTP: An LT-code Based Transport Protocol for Many-to-One Communication in Data Centers, IEEE Journal on Selected areas in Communications (JSAC), vol. 32(1), pp. 52-64, 2014.
 • [ToN] Shicheng Wang, Menghao Zhang, Guanyu Li, Chang Liu, Zhiliang Wang, Ying Liu, Mingwei Xu. Scalable and Cost-Efficient Multistring Pattern Matching With Programmable Switches. IEEE/ACM Transactions on Networking (2022).
 • [ToN] Renjie Xie,Jiahao Cao, Qi Li, Kun Sun, Guofei Gu, Mingwei Xu, and Yuan Yang. Disrupting the SDN Control Channel via Shared Links: Attacks and Countermeasures. IEEE/ACM Transactions on Networking (2022).
 • [ToN] Jiamin Cao, Ying Liu, Yu Zhou, Lin He, Mingwei Xu. TurboNet: Faithfully Emulating Networks With Programmable Switches. IEEE/ACM Transactions on Networking (2022).
 • [ToN] Zhaowei Xi, Yu Zhou, Dai Zhang, Kai Gao, Chen Sun, Jiamin Cao, Yangyang Wang, Mingwei Xu, and Jianping Wu. Newton: Intent-Driven Network Traffic Monitoring. IEEE/ACM Transactions on Networking (2021).
 • [ToN] Dai Zhang, Yu Zhou, Zhaowei Xi, Yangyang Wang, Mingwei Xu, Jianping Wu. HyperTester: High-performance Network Testing Driven by Programmable Switches. IEEE/ACM Transactions on Networking (2021).
 • [ToN] Guanyu Li, Menghao Zhang, Shicheng Wang, Chang Liu, Mingwei Xu, Ang Chen, Hongxin Hu, Guofei Gu, Qi Li, Jianping Wu. Enabling Performant, Flexible and Cost-Efficient DDoS Defense with Programmable Switches. IEEE/ACM Transactions on Networking (2021).
 • [ToN] Zili Meng, Yaning Guo, Yixin Shen, Jing Chen, Chao Zhou, Minhu Wang, Jia Zhang, Mingwei Xu, Chen Sun, Hongxin Hu. Practically Deploying Heavyweight Adaptive Bitrate Algorithms With Teacher-Student Learning. IEEE/ACM Transactions on Networking (2021).
 • [ToN] Menghao Zhang, Guanyu Li, Lei Xu, Jiasong Bai, Mingwei Xu, Guofei Gu, Jianping Wu. Control Plane Reflection Attacks and Defenses in Software-Defined Networks. IEEE/ACM Transactions on Networking (2020).
 • [ToN] Qi Li, Yanyu Chen, Patrick PC Lee, Mingwei Xu, and Kui Ren. "Security policy violations in SDN data plane." IEEE/ACM Transactions on Networking 26, no. 4 (2018): 1715-1727.
 • [ToN] Yuan Yang, Mingwei Xu, and Qi Li. "Fast rerouting against multi-link failures without topology constraint." IEEE/ACM Transactions on Networking 26, no. 1 (2017): 384-397.
 • [ToN] Qi Li, Mingwei Xu, Yuan Yang, Lixin Gao, Yong Cui, Jianping Wu, Safe and Practical Energy-Efficient Detour Routing in IP Networks, IEEE/ACM Transactions on Networking 22, no. 6 (2014): 1925-1937.
 • [ToN] Dan Li, Hongze Zhao, Mingwei Xu, and Xiaoming Fu. "Revisiting the design of mega data centers: Considering heterogeneity among containers." IEEE/ACM Transactions on Networking 22, no. 5 (2014): 1503-1515.
 • [TMC] Bo Wang, Mingwei Xu, Fengyuan Ren, Chao Zhou, Jianping Wu. Cratus: a Lightweight and Robust Approach for Mobile Live Streaming. IEEE Transactions on Mobile Computing (2021).
 • [TPDS] Yi Qiao, Menghao Zhang, Yu Zhou, Xiao Kong, Han Zhang, Jun Bi, Mingwei Xu, Jilong Wang. "NetEC: Accelerating Erasure Coding Reconstruction with In-Network Aggregation". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (2022).
 • [TPDS] Jiamin Cao, Ying Liu, Yu Zhou, Lin He, Chen Sun, Yangyang Wang, and Mingwei Xu. "CoFilter: High-Performance Switch-Accelerated Stateful Packet Filter for Bare-Metal Servers". IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (2021).
 • [TPDS] Enhuan Dong, Xiaoming Fu, Mingwei Xu, and Yuan Yang. "Low-Cost Datacenter Load Balancing With Multipath Transport and Top-of-Rack Switches." IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 31, no. 10 (2020): 2232-2247.
 • [TPDS] Yuan Yang, Mingwei Xu, Dan Wang, Suogang Li. “A Hop-by-hop Routing Mechanism for Green Internet,” IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS), vol. 27(1), pp. 2-16, 2016.
 • [TDSC] Menghao Zhang, Guanyu Li, Xiao Kong, Chang Liu, Mingwei Xu, Guofei Gu, and Jianping Wu. "NetHCF: Filtering Spoofed IP Traffic With Programmable Switches." IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (2022).
 • [TDSC] Qi Li, Ravi Sandhu, Xinwen Zhang, and Mingwei Xu. "Mandatory content access control for privacy protection in information centric networks." IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC) 14, no. 5 (2015): 494-506.
 • [TC] Yunfei Shang, Dan Li, Jing Zhu, and Mingwei Xu. “On the Network Power Effectiveness of Data Center Architectures” IEEE Transactions on Computers, vol. 64(11), pp. 3237 - 3248, 2015.
 • [TC] Dan Li, Mingwei Xu, Ying Liu, Xia Xie, Yong Cui, Jingyi Wang, and Guihai Chen. "Reliable multicast in data center networks." IEEE Transactions on Computers 63, no. 8 (2013): 2011-2024.
 • [TIFS] Qi Li, Xinhao Deng, Zhuotao Liu, Yuan Yang, Xiaoyue Zou, Qian Wang, Mingwei Xu, and Jianping Wu. "Dynamic Network Security Function Enforcement via Joint Flow and Function Scheduling." IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS), vol. 17, pp. 486-499, 2022.
 • [TIFS] Qi Li, Mingwei Xu, Jianping Wu, Xinwen Zhang, Patrick P. C. Lee and Ke Xu. Enhancing the Trust of Internet Routing with Lightweight Route Attestation, IEEE Transactions on Information Forensics & Security, Volume 7, Issue 2, April 2012, Pages 691-703.
 • [TMM] Bo Wang, Mingwei Xu, Fengyuan Ren, Jianping Wu. Improving Robustness of DASH Against Unpredictable Network Variations. IEEE Transactions on Multimedia (2021).

Standards

 • Mingwei Xu, Yong Cui, Jianping Wu, Shu Yang, Chris Metz. IPv4 Multicast over an IPv6 Multicast in Softwire Mesh Networks. RFC 8638. September 2019.
 • Yong Cui, Jiang Dong, Peng Wu, Mingwei Xu, Antti Ylä-Jääski. Softwire Mesh Management Information Base (MIB). RFC 7856. May 2016.
 • Jianping Wu, Yong Cui, Xing Li, Mingwei Xu, Chris Metz. 4over6 Transit Solution Using IP Encapsulation and MP-BGP Extensions. RFC 5747. March 2010.